Klantenservice

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij www.jomalone.eu


Ingangsdatum:


Jo Malone London (“wij/we”, “ons”, of “onze”) biedt de inhoud en diensten die op de website, www.jomalone.eu (“Site”) beschikbaar zijn aan u aan onderhevig aan de volgende Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid, Verkoopvoorwaarden en andere algemene voorwaarden en beleid die u op onze Site kunt aantreffen in verband met bepaalde functionaliteiten, functies of promoties, alsmede de klantenservice, die alle geacht worden deel uit te maken van en zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden (gezamenlijk, “Algemene voorwaarden”).


U moet 18 jaar oud of meerderjarig zijn in uw jurisdictie om een aankoop op onze Site te kunnen doen. Als u jonger bent dan 18 jaar of minderjarig bent in uw jurisdictie, mag u geen aankopen doen op onze Site. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt, zonder beperking of voorbehoud, aan deze Voorwaarden gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, MAG U ONZE SITE NIET GEBRUIKEN.


 1. Privacy


  Lees ons Privacybeleid dat uw gebruik van en toegang tot deze Site bepaalt, zodat u onze privacypraktijken begrijpt.


 2. Producten en Diensten voor Persoonlijk Gebruik


  De producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site, en alle samples die wij u daarvan kunnen leveren, zijn alleen voor persoonlijk gebruik. U mag de producten of diensten, of samples daarvan, die u koopt of anderszins van ons ontvangt, niet verkopen of doorverkopen. We behouden ons het recht voor, met of zonder kennisgeving, om bestellingen die moeten worden uitgevoerd of producten of diensten die aan u moeten worden geleverd te annuleren of te verminderen indien wij naar eigen goeddunken menen dat dit zou kunnen leiden tot de schending van onze Algemene Voorwaarden.


 3. Aankoop-gerelateerd Beleid en Procedures


  Om het beleid en de procedures met betrekking tot via deze Site geplaatste bestellingen te bekijken (zoals verwerking, teruggaves en ruilen van bestellingen), klik hier.


 4. Juistheid van informatie


  Wij proberen zo accuraat mogelijk te zijn bij het beschrijven van onze producten op de Site; maar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garanderen wij niet dat de productbeschrijvingen, kleuren, informatie of andere inhoud beschikbaar op de Site accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

  Deze Site kan typografische fouten of onjuistheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Daarom behouden wij ons het recht voor om fouten, onjuistheden of weglatingen te corrigeren (ook nadat een bestelling is geplaatst) en om informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.


 5. Intellectueel eigendom


  Alle informatie en inhoud die beschikbaar is op de Site en de "look and feel" ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, dienstmerken, kenmerken, functies, tekst, graphics, foto's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, gegevensverzamelingen en software, en de verzameling en organisatie ervan (gezamenlijk de "Inhoud") is eigendom van Jo Malone London of eigendom van onze moederbedrijven, dochterondernemingen, onze filialen, partners of licentiegevers, en wordt beschermd door lokale wetten, alsook de wetten van de EU en de Verenigde Staten, met inbegrip van wetten betreffende auteursrechten en handelsmerken. Onze handelsmerken en handelspresentatie mogen op geen enkele wijze en voor geen enkel doel worden gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

  Behalve de beperkte licenties die hieronder in Sectie 6 worden beschreven, of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, kunnen noch de Inhoud noch enig gedeelte van de Site worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, geraadpleegd, gewijzigd of anderszins geëxploiteerd, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.


 6. Beperkte licenties; Gebruiksbeperkingen


  Wij verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot de Site en deze voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u in verband met uw gebruik van de Site het volgende niet zult doen of trachten te doen of een derde ertoe zult brengen:


  • framen of framingtechnieken gebruiken om de Site of een deel ervan in te sluiten;

  • metatags, "verborgen tekst", robots, spiders, crawlers of andere tools gebruiken, handmatig of geautomatiseerd, voor het verzamelen, scrapen, indexeren, minen, herpubliceren, verspreiden, verzenden, verkopen, licentiëren of downloaden van de Site, Inhoud (behalve caching of indien nodig om de Site te bekijken), of de persoonlijke informatie van anderen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of goedkeuring;

  • gebruikmaken van de Site of Inhoud anders dan voor persoonlijk gebruik;

  • wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering of afgeleide werken creëren op basis van de Site of Inhoud;

  • u uitgeven voor een andere persoon of entiteit, of uw relatie met een andere persoon of entiteit vervalsen of anderszins verkeerd voorstellen;

  • "stalken" of anderszins lastigvallen, inclusief het lastigvallen van een ander, derden in de val lokken of bedreigen, inclusief het op enigerlei wijze bedreigen van minderjarigen;

  • opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, staats- of internationale wet- of regelgeving;

  • softwarevirussen, malware, programma's, codes, bestanden of ander materiaal verzenden, uploaden, posten, e-mailen, delen, distribueren, reproduceren of anderszins beschikbaar stellen met de bedoeling enig deel van de Site te onderbreken, te verstoren, te wijzigen, te vernietigen of te beperken; en/of

  • zich inlaten met of gebruik maken van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, werving of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massamailings, of enige vorm van "spam".

  Wij verlenen u ook een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om een hyperlink te maken naar de startpagina van de Site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die een link heeft naar de Site (i) mag een link hebben naar onze inhoud, maar mag deze of een deel hiervan niet repliceren; (ii) mag niet impliceren dat we een dergelijke website of zijn diensten of producten onderschrijven; (iii) mag de relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als smakeloos, obsceen, beledigend, controversieel of illegaal of ongepast voor alle leeftijden (zoals naar eigen goeddunken bepaald); (v) mag ons of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, geringschattende of anderszins beledigende of aanstootgevende manier voorstellen, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; en/of (vi) mag niet linken naar pagina’s buiten de startpagina van de Site. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat u een link naar de Site verwijdert, en na ontvangst van een dergelijk verzoek dient u onmiddellijk een dergelijke link te verwijderen en alle verwijzingen te staken, tenzij wij afzonderlijk en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven om de link te hervatten.


  Elk ongeoorloofd gebruik door u van de Site of onze Inhoud of een gedeelte hiervan beëindigt automatisch de beperkte licenties uiteengezet in deze Sectie 6 zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel voorzien door de toepasselijke wetgeving of deze Algemene Voorwaarden.


 7. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden


  Door de Site of enige Inhoud te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in dat u zich zult houden aan deze Algemene voorwaarden en alle waarschuwingen of instructies op de Site. U stemt ermee in dat u bij de toegang tot of het gebruik van de Site of enige Inhoud handelt in overeenstemming met de wet, de gebruiken en te goeder trouw. U mag de Site of de Inhoud of diensten op deze Site niet veranderen of wijzigen en de integriteit of werking van de Site op geen enkele wijze nadelig beïnvloeden. Indien u, zonder beperking van de algemeenheid van enige andere bepaling van deze Algemene voorwaarden, door nalatigheid of opzettelijkheid in gebreke bent in een van de verplichtingen uiteen gezet in deze Algemene voorwaarden, bent u aansprakelijk voor alle verliezen en schade die dit kan veroorzaken voor ons, onze moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers.


 8. Mijn account


  Behoudens de hierboven vermelde leeftijdsbeperkingen kunt u veel functies van de Site bekijken en gebruiken zonder u te registreren, inclusief het doen van aankopen, maar om toegang te krijgen tot sommige delen van de Site en deze te gebruiken, moet u zich mogelijk bij ons registreren. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw account, gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer. Indien er ongeoorloofd gebruik is gemaakt van uw wachtwoord of account, gelieve ons dan onmiddellijk te verwittigen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken en bijhouden van actuele, volledige, nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie in uw account. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw toestemming of machtiging onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, of omdat u uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord onvoldoende beveiligt. Indien u de Site namens iemand anders bezoekt en gebruikt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die persoon als opdrachtgever te binden aan alle hierin bepaalde Algemene voorwaarden, en voor zover u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade die wordt veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van de Site of Inhoud als gevolg van dergelijke toegang of dergelijk gebruik. U kunt uw online account bij ons op elk gewenst moment opzeggen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als u deze Algemene Voorwaarden schendt, of als wij besluiten, naar eigen goeddunken, dat het in ons belang is om dit te doen.


 9. Links van derden


  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden, ook niet als deze gelinkt zijn naar of van de Site. Links die op de Site verschijnen zijn enkel voor het gemak en vormen geen goedkeuring door ons, onze moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen of partners van de inhoud, het product, de dienst of de leverancier waarnaar verwezen wordt. Uw gebruik van en toegang tot deze websites van derden is voor uw eigen risico. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen, noch garanderen wij het aanbod, van de websites van derden of andere websites gelinkt naar of vanaf de Site, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke websites, met inbegrip van, zonder beperking, hun privacybeleid en Algemene voorwaarden. U dient het privacybeleid en de Algemene voorwaarden van de websites van derden die u bezoekt zorgvuldig door te nemen.


 10. Speciale functies, Functionaliteit en Gebeurtenissen


  De Site kan bepaalde speciale functies en functionaliteiten of evenementen (zoals wedstrijden, prijsvragen of andere aanbiedingen) aanbieden die (a) onderworpen kunnen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleid in aanvulling op of in plaats van deze Algemene Voorwaarden; en (b) door ons of door derden kunnen worden aangeboden. Indien dat het geval is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en als u ervoor kiest om van deze aanbiedingen gebruik te maken, stemt u ermee in dat uw gebruik van deze aanbiedingen onderworpen zal zijn aan dergelijke aanvullende of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of beleidslijnen.


 11. Gebruikersinhoud


  Het is ons beleid om ongevraagde suggesties en ideeën te weigeren. Niettegenstaande ons beleid met betrekking tot ongevraagde suggesties en ideeën, en onderhevig aan de voorwaarden van ons Privacybeleid, bent u, wanneer u suggesties, ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, persoonlijke informatie zoals uw gebruikersnaam/schermnaam, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, video's, berichten of ander materiaal ("Gebruikersinhoud") op de Site verzendt, uploadt, post, e-mailt, deelt, verspreidt, reproduceert of anderszins beschikbaar maakt, op welke wijze dan ook (inclusief via het "Contactformulier"), volledig verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinhoud. Hierbij verleent u ons een permanente, wereldwijde, overdraagbare en sublicentieerbare, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, te licentiëren, te sublicentiëren, aan te passen, te distribueren, weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, te verzenden, te wijzigen, te bewerken en anderszins te exploiteren over de hele wereld, in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld, voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen, distribueren en op de markt brengen van producten.


  U verklaart en garandeert dat u de rechten op uw Gebruikersinhoud bezit of anderszins beheert. U stemt ermee in dat u zich niet zal bezighouden met en anderen niet zal helpen of aanmoedigen om zich bezig te houden met het overdragen, uploaden, plaatsen, e-mailen, delen, verspreiden, reproduceren of anderszins beschikbaar maken van Gebruikersinhoud die (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, smadelijk, inbreuk makend op andermans privacy, hatelijk, of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is; (b) u niet beschikbaar mag maken op grond van een wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat deze vals, frauduleus, onjuist of misleidend is; (d) waarvoor u werd vergoed of enige vergoeding ontvangen hebt van een derde; of (e) die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van partijen.


  Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van Gebruikersinhoud en, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijzen wij elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Gebruikersinhoud af. Wij onderschrijven of controleren de Gebruikersinhoud die door u of door anderen op de Site wordt overgedragen of geplaatst niet en we bieden bijgevolg geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud die door u of door anderen op de Site wordt overgedragen of geplaatst. U begrijpt dat u door het gebruik van de Site blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud van anderen die voor u beledigend, ongepast of aanstootgevend is. In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor Gebruikersinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de Gebruikersinhoud, of voor enig verlies of enige schade door u opgelopen als gevolg van het gebruik van Gebruikersinhoud die werd overgedragen, geüpload, geplaatst, gemaild of anderszins beschikbaar gesteld via deze Site.


  U erkent dat wij het recht hebben (doch niet de verplichting) om naar eigen goeddunken te weigeren om Gebruikersinhoud te posten dan wel te verwijderen en wij houden ons het recht voor om Gebruikersinhoud aan te passen, te wijzigen, in te korten of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande of enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden te beperken, beschikken wij over het recht om alle Gebruikersinhoud die deze Algemene Voorwaarden schendt of die anderszins ontoelaatbaar is, te verwijderen en we behouden ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder daar voorafgaande kennisgeving van te geven aan gebruikers die deze Algemene Voorwaarden schenden of inbreuk maken op de rechten van anderen.


  Verwijdering van Gebruikersinhoud

  Als u bepaalde openbare Gebruikersinhoud wilt verwijderen, zoals uw geplaatste beoordeling(en) en recensie(s), op de Site of in verband met onze mobiele applicaties, neem dan per e-mail contact met ons op en vermeld de volgende informatie in uw verwijderingsverzoek: voornaam, achternaam, gebruikersnaam/schermnaam (indien van toepassing), e-mailadres verbonden aan onze website en/of mobiele applicaties, uw reden voor het verwijderen van de publicatie, en datum(s) van de publicatie(s) die u wenst te verwijderen (indien u hierover beschikt). Het is mogelijk dat wij uw verzoek tot verwijdering niet kunnen verwerken indien u niet in staat bent om ons dergelijke informatie te verstrekken. De verwerking van uw verwijderingsverzoek kan tot 10 werkdagen in beslag nemen.


 12. Kennisgevingen van Schending van het Auteursrecht


  Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat auteursrechtelijk beschermd materiaal is gekopieerd op een manier die wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht, stuur dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving naar onze aangewezen vertegenwoordiger voor kennisgevingen van inbreuk en vermeld het volgende: (i) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt en een bevestiging dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; (ii) een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt en de locatie van dat materiaal op de Site; (iii) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.


  Onze aangewezen vertegenwoordiger voor kennisgeving van claims inzake schending van het auteursrecht is:


  LandAangewezen vertegenwoordiger voor kennisgeving van claims inzake schending van het auteursrecht
  NederlandBaker & McKenzie
  Dominique Lechien, Esq.  
  Avenue Louise, 149
  Brussel 1050
  België
  Tel:  011-32 2-639-3754
  Fax:  011-322-639-3699
  E-mail:  dominique.lechien@bakernet.com

  Let op: de bovenstaande contactinformatie wordt uitsluitend verstrekt om Jo Malone London ervan in kennis te stellen dat auteursrechtelijk beschermd materiaal mogelijk is geschonden. Alle andere vragen zullen via dit proces geen antwoord ontvangen en moeten per e-mail aan onze klantenservice worden gericht op https://www.jomalone.eu/customer_service/contact_us.tmpl.


 13. Afwijzing van Garanties; Beperking van Aansprakelijkheid


  De site, de inhoud en de diensten worden op basis van de "huidige staat" aangeboden. Noch wij, noch onze moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, partners of licentiegevers geven verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, in verband met deze Algemene Voorwaarden, de site of enige inhoud.


  U gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, noch wij, noch onze moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners of licentiegevers verantwoordelijk of aansprakelijk zijn (uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) noch anderszins,) onder alle omstandigheden voor elke (a) onderbreking van de bedrijfsactiviteit ; (b) uitstellen of onderbreking van toegang tot de site; (c) niet-levering, verlies, diefstal, verkeerd afleveren, corruptie, vernietiging of andere wijziging van gegevens; (d) verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van omgang met of de aanwezigheid van off-website links op de site; (e) computervirussen, systeemfouten of storingen die kunnen optreden in verband met uw gebruik van de site, inclusief tijdens een hyperlink naar of van websites van derden; (f) eventuele onjuistheden of weglatingen in de inhoud; of (g) gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen. Wij geven geen verklaringen of garanties dat gebreken of fouten zullen worden gecorrigeerd.


  Verder, voor zover toegestaan door de wet, zullen noch wij, noch onze moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, partners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief gederfde winst) met betrekking tot de site of uw gebruik ervan en in geen geval zal onze maximale totale aansprakelijkheid meer bedragen dan honderd euro (100,00€) of het gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta.


  U gaat ermee akkoord dat geen enkele claim of actie die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van de site of deze Algemene Voorwaarden later dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie met betrekking tot een dergelijke claim of actie is ontstaan door u kan worden ingediend. Als u een geschil met ons hebt of ontevreden bent over de site, is beëindiging van uw gebruik van de site uw enige remedie en hebben wij geen andere verplichting, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u.


 14. Schadeloosstelling


  U gaat ermee akkoord ons, onze moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, licentiegevers, functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers (de "Gevrijwaarde Partijen") te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle verliezen, schade of kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, als gevolg van vorderingen, acties of eisen van derden die voortvloeien uit (i) uw gebruik van de Sites of de Inhoud van de Site in strijd met enige wet, regel, voorschrift of deze Algemene Voorwaarden, of (ii) enig deel van uw Gebruikersinhoud. U gaat er ook mee akkoord de Gevrijwaarde Partijen schadeloos te stellen tegen elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of gelijkaardige tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens, of enige andere handeling die u onderneemt en die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.


 15. Geschillen


  Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, geldigheid en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de dwingende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de woon- of verblijfplaats van de klant. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land van de bevoegde rechtbank.


  Conform EU-verordening nr. 524/2013 betreffende online geschillenbeslechting van consumentengeschillen mag u, als u in de EU woont, naar eigen goeddunken geschillen voorleggen aan het onlineplatform van de EU-Commissie dat beschikbaar is op:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.


  Bovendien heeft een EU-klant die een bestelling heeft geplaatst het recht (maar niet de plicht) om geschillen in verband met de verkoop van de producten kosteloos voor te leggen aan de volgende entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting:


  LandToepasselijke WetgevingEntiteit voor alternatieve geschillenbeslechting
  NederlandNederlands rechtDe Geschillencommissie
  Postbus 90600
  2509 LP DEN HAAG
  070 310 5310
  www.degeschillencommissie.nl

 16. Toestemming om mededelingen elektronisch te ontvangen door publicatie op de Site en via e-mail


  U gaat ermee akkoord om alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen (gezamenlijk "Kennisgevingen") waarnaar deze Algemene Voorwaarden verwijzen elektronisch van ons te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot per e-mail of door kennisgevingen op deze Site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle Kennisgevingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. Om uw toestemming om Kennisgevingen elektronisch te ontvangen in te trekken, moet u ons op de hoogte brengen van uw intrekking van deze toestemming door ons een e-mail te sturen op https://www.jomalone.eu/customer_service/contact_us.tmpl en uw gebruik van deze Site staken. In een dergelijk geval worden alle rechten die u zijn verleend op grond van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Sectie 6 hiervan, automatisch beëindigd. Helaas kunnen wij de voordelen van deze Site niet aanbieden aan gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van Kennisgevingen.


  Deze toestemming om Kennisgevingen te ontvangen staat geheel los van de keuze die u eventueel maakt met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie. Uw opties met betrekking tot de ontvangst van marketingcommunicatie worden uiteengezet in ons Privacybeleid.


 17. Algemeen


  U erkent en stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons vormen met betrekking tot uw gebruik van de Site, en voorrang krijgen op alle eerdere voorstellen, overeenkomsten of andere communicatie.


  Wij behouden ons het recht voor, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door de wijzigingen op de Site te plaatsen en een kennisgeving van een dergelijke wijziging te verstrekken. Alle wijzigingen gaan onmiddellijk van kracht napublicatie op de Site. De Ingangsdatum van de huidige versie van de Algemene Voorwaarden staat bovenaan deze pagina. Uw voortgezet gebruik van de Site daarna vormt uw akkoord met al deze gewijzigde Algemene Voorwaarden. Wij kunnen de door deze Algemene Voorwaarden verleende rechten met of zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U dient onmiddellijk gevolg te geven aan een beëindiging of andere kennisgeving, met inbegrip van, voor zover van toepassing, door alle gebruik van de Site te staken. Wij behouden ons ook het recht voor om, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, op elk moment en van tijd tot tijd, de Site (of een deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving.


  Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als het creëren van een agentschap, partnerschap, of andere vorm van gezamenlijke onderneming tussen ons. Indien wij nalaten om van u nakoming te verlangen van enige bepaling hiervan, tast dit ons volledige recht niet aan om dergelijke nakoming te allen tijde daarna te verlangen, noch zal onze verklaring van afstand van een schending van enige bepaling hiervan worden opgevat of worden beschouwd als een verklaring van afstand van de bepaling zelf. In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig is onder enige toepasselijke wet of als zodanig wordt beoordeeld door een toepasselijke arbitrale uitspraak of rechterlijke beslissing, zal dergelijke onuitvoerbaarheid of ongeldigheid deze Algemene Voorwaarden niet als geheel onuitvoerbaar of ongeldig maken, maar zullen deze Algemene Voorwaarden, voor zover mogelijk, door de rechtsprekende entiteit worden gewijzigd om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo volledig mogelijk weer te geven zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling. De koppen in de Algemene Voorwaarden dienen enkel als hulpmiddel en mogen niet worden gebruikt voor de interpretatie ervan.


  Indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u ons e-mailen op https://www.jomalone.eu/customer_service/contact_us.tmpl.  Copyright © Jo Malone London. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.